Ledenvergaderinig 2022

Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang

Aan:               Leden van de vereniging voor het Plaatselijk Belang De Wilgen,                                     Smalle Ee en Buitenstvallaat.

Datum:          Op dinsdag 19 april 2022.

Plaats:           In dorpshuis It Bynt , Westerbuorren 1 in Boornbergum.

Aanvang:      Om 20.00 uur.   1)  Opening

   2)   Vaststellen agenda

   3)   Mededelingen van het Bestuur

   4)   Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 24 augustus 2021

           Voor de notulen klik hier

   5)   Jaarverslag 2021-2022

   6)   Financieel jaarverslag 2021-2022

   7)   Verslag kascommissie en begroting

   8)   Buurtbudget

   9)   Updates:

  • Uitspraak 30-3 Raad van State inzake winningsplan Opeinde (namens 50 leden)
  • Doarpen yn 't Grien
  • Bloeizone

   10)   Rondvraag

   11)   Sluiting


Na de pauze zijn er 2 gastsprekers:

- Mw. E. Hoogenboom over de oprichting “Bloeizone” Bakkeveen.

- De Energie Transitie Coöperatie De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat.