notulen algemene ledenvergadering 2019

 Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor het Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat op woensdag 3 april 2019Locatie: Dorpshuis ’t Bynt in Boornbergum om 20.00 uur


Aanwezig:   Eric de Beij                                         (Voorzitter)

                          Jaap Heideveld                                  (Penningmeester)

Oebele Veenstra                                (Algemeen bestuurslid)

Simone v.d. Pol                                  (Algemeen bestuurslid)

Koosje Siderius-van den Brug   (Secretaris en notuliste)

                                   

                                    Er waren 65 leden aanwezig


M.k. afwezig:  

                        Dhr. E. Kort (=regiomanager gemeente Smallingerland)

Dhr. R. Bakker                                 Mevr. J. Schroor

Dhr. S. Bosma                                  Dhr. C.M.B. Veninga

Fam. E. Betten                                  Dhr. J. Westra

                          Dhr. F. Mulder                                   1)         Opening

Eric de Beij (voorzitter) opent de vergadering om 20.10 uur en heet de aanwezigen van harte welkom bij de 74e algemene ledenvereniging van de Vereniging voor het Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat.

Hij is verheugd over de grote opkomst.

Een speciaal woord van welkom aan onze gastspreekster Monique Plantinga, voorzitter van de Stichting Tsjingas.

Ook de bestuursleden van de VES worden speciaal welkom geheten. De voorzitter vertelt dat de eveneens aanwezige heren A. v.d. Goot en A. Krijgsman, na 20 jaar bestuurslid te zijn geweest, sinds kort niet meer in het bestuur van de VES zitten en dat mevrouw

H. Stelwagen en I. IJzerman het bestuur van de VES gaan versterken. De heren zijn natuurlijk als lid van ons Plaatselijk Belang ook altijd welkom.

Van dorpsbelang Boornbergum-Kortehemmen zijn bestuurders de heer A. Meijer en mevrouw B. Kameraad aanwezig. Van dorpsbelang De Veenhoop: de heer J. Tjeerdsma en van dorpsbelang Goëngahuizen: mevrouw M. Huitema en mevrouw M. Scholte.


2)         Vaststellen agenda

De voorzitter voegt een agendapunt 5b toe als onderdeel van het gas: Vermilion schade, consequenties en gasboringen.

De voorzitter vraagt of er nog mensen zijn die een ander agendapunt willen toevoegen. Dit is niet aan de orde.3)         Mededelingen van het bestuur

- De voorzitter deelt de verschillende activiteiten en gebeurtenissen mee die de leden kunnen verwachten dit jaar. Dat zijn o.a.


 1. Waterconcert: Het waterconcert zal dit jaar hoogstwaarschijnlijk gehouden worden op 5 juni 2019 in Smalle Ee. In 2018 werd het concert georganiseerd in Buitenstvallaat en in 2017 in De Wilgen zelf. Iedereen is welkom en kom vooral per boot. Uitnodiging volgt nog aan onze leden.


 1. Het WOODlandart 2 project: Is een project waarbij de mienskip van onze regio een kunstwerk gaan maken o.l.v. de kunstenaars Derk den Boer en Fokke Veurman. Dit is een vervolg op het succes van WOODlandart 1. De dorpen De Veenhoop, Boornbergum-Kortehemmen, Drachtster Compagnie, De Tike, Rottevalle doen hier ook aan mee. Hiervoor hebben zich 8 leden uit onze dorpen aangemeld. Voor de uitvoering kunnen mensen zich nog steeds aanmelden via onze website www. pbdewilgen.nl of bij de secretaris van het Plaatselijk Belang, mevrouw K. Siderius-van den Brug. Haar gegevens staan op onze website.


 1. Glasvezel in het buitengebied: 70% van de betreffende Smallingerlanders hebben zich opgegeven. Eind van dit jaar moet het klaar zijn. Smalle Ee stemde 100% voor het glasvezel, De Wilgen 80% (vanaf Mûntseleane t/m Veenhoop). In de toekomst zullen ook de andere adressen in onze dorpen de mogelijkheid krijgen om zich aan te melden voor de glasvezel.


4. Commissie Energietransitie: In deze commissie wordt getracht een oplossing te vinden om onze dorpen energie neutraal te maken. De gemeente heeft de dorpsbelangen gevraagd om hieraan mee te doen en ondersteunt de werkgroep. Vier mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor deze commissie die als groep initiatieven moeten nemen. Nog steeds kunnen mensen zich aanmelden hiervoor via ons website of via ons bestuurslid de heer O. Veenstra. De heer Bovenlander is door de gemeente gevraagd in de commissie die de wethouder adviseert zitting te nemen.


5. Enquête woonvisie in onze dorpen van Smallingerland: De gemeente heeft een enquête uitgevoerd in onze dorpen. Op de vraag waar men het liefste woont in Smallingerland was 1,7% voor Smalle Ee en 3,4% voor De Wilgen. In ons gebied zijn geen sociale huurwoningen terwijl er misschien wel behoefte is voor onze kinderen om in hun geboortedorp te vestigen. Nu blijkt dat er in ons dorpen geen grote behoefte bestaat, waardoor het bestuur de noodzaak dit verder te ontwikkelen niet ziet. De gemeente spreekt samen met PB over mogelijke ontwikkeling van nieuwe huurwoningen. 


6. Commissie Doarp yn't Grien

Desgewenst in samenwerking met Boornbergum doet onze vereniging hieraan mee. Bewoners kunnen aan de slag gaan met hun leefomgeving “het groen waarin ze wonen”, werken en recreëren, singels herstellen, nieuwe wandelpaden met groen en bijvoorbeeld “boerenerven” aanpakken. Hier is subsidie voor om dit te bewerkstelligen. Een drietal mensen hebben zich hiervoor aangemeld. De voorzitter meldt dat nog meer leden zich aan kunnen melden via onze website: pbdewilgen.nl


7. Het bestuur maakt geen reclame voor een bank, maar mochten onze leden toevallig bij de Rabobank bankieren, dan vraagt het aandacht voor de RABO Club Support Campagne. De 2019 Campagne start medio juni en vervangt de Rabobank Clubkas Campagne en losse sponsoring. Tijdens de campagne stemmen leden van die bank op de clubs die meedoen, waarbij elke stem de verenigingskas direct geld oplevert.  Op www.rabobank.nl/noordoostfriesland volgt informatie. Vorig jaar kreeg Plaatselijk Belang € 364,-- uitgekeerd en in 2017 nog iets meer. Klant zijn volstaat niet. Slechts leden van deze bank (en hun lid-kinderen boven de 18 jaar mogen op ons stemmen. Lid worden is gratis, maar aanmelding is geboden: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden.


8. Pinautomaat Boornbergum: Oproep om vooral meer euro’s op te nemen bij de pinautomaat Boornbergum. Bij te weinig transacties wordt deze pinautomaat “wegbezuinigd”.


9. WhatsApp buurtpreventie groepen: Ook dit is weer een initiatief van het Plaatselijk Belang. Er zijn 4 groepen opgericht te weten in Smalle Ee (zelf geïnitieerd met beheerder Ilse Libert), de groep Drachtster Heawei en Hoptúnen (met beheerder Koosje Siderius-van den Brug, groep Broekfinne (met als beheerder Betty King), groep Nachtlân (met als beheerder Zahraa Al-daraaj). Het plaatselijk belang heeft i.s.m. de gemeente gezorgd voor de bordjes op de betreffende straten. Bij de 3 laatstgenoemde wijken kijkt een in de straat wonende agent ‘met een politie-oog’ met ons mee.  De voorzitter dankt de beheerders voor hun inzet hiervoor.


4)         Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 28 maart 2018

Tekstueel en naar aanleiding van: Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.

Het verslag van de ledenvergadering van woensdag 28 maart 2018 van de Vereniging voor het Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat, wordt vastgesteld en goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris Koosje Siderius-van den Brug voor haar werkzaamheden aan de notulen en verslagen.


5)         Jaarverslag 2018-2019

            De voorzitter licht het jaarverslag toe.


In ons gebied zijn er 301 bewoonde huizen, 163 staan in de Sanding. Onze vereniging telt 271 leden, ruim 90% is lid. Door de acties van de leden van het Plaatselijk Belang d.m.v. het aanschrijven van de nieuwe leden en persoonlijke benaderingen hebben in 2018 tot 59 nieuwe leden geleid. Van slechts 11 leden hebben we – nog – geen emailadres. We kunnen nu vaker de leden een mededeling sturen (die louter betrekking hebben op activiteiten van het Plaatselijk Belang). Hierdoor hoeven we minder vaak flyers huis aan huis bezorgen. Dit bespaart de vereniging drukkosten en niet te vergeten bespaart het de bestuursleden tijd.


 • Mutaties 2018-2019 in het Bestuur:

Op 28 maart 2018 is in de algemene ledenvergadering Simone v.d. Pol aangetreden als algemeen bestuurslid i.p.v. Geartsje de Vries.


 • Aantal bestuursvergaderingen:

In 2018-2019 zijn er 5 bestuursvergaderingen geweest en 1 algemene ledenvergadering.

Tussentijdse bestuurszaken werden via de mail, de telefoon of via de app afgehandeld.


We hebben na de gemaakte fouten bij het seismisch onderzoek van Vermilion meer dan 10 besprekingen gevoerd met diverse instanties waaronder met de wethouder de heer P. van der Zwan en zijn opvolger P. de Ruiter, stichting Tsjingâs, Vermilion, andere PB’s inzake gas, politiek café, het plein in het gemeentehuis Drachten, petitie aangeboden aan minister Wiebes in Den Haag en veel met bewoners gesproken hierover.


Verder nog meerdere overlegmomenten met Landschapsbeheer Fryslân, It Fryske Gea, It Wetterskip, Marrekrite, het Waterfront, Feilich op ‘e dyk, grote clubactie van de Rabobank, de nieuwe wijkagent Lieuwe Talstra, WOODlandart 1, commissies energietransitie en Doarp yn’t Grien en overleg met de Stichting Smalle Eesterzanding.


Verder riep de voorzitter m.b.t. 2018-2019 nog de volgende onderwerpen in herinnering:

 • Nieuwjaarsreceptie. De voorzitter deelt hierover mee dat er veel nieuwe bewoners de  receptie hebben bezocht maar dat de opkomst minder was dan het jaar daarvoor.

 • Dorpsfeest. Was zeer geslaagd en vertelt dat de voorzitter van de dorpsfeestcommissie Koos Tamminga die ook in de zaal aanwezig is, ook in 2020 dit met zijn team weer op zich neemt. De belevingstocht was de absolute topper. Bijna 200 deelnemers namen deel!

 • Waterconcert. Dit viel vorig jaar letterlijk en figuurlijk in het water. Het was veel te koud. Daarom verplaatsen we het concert in 2019 naar de maand juni. Het optreden werd verzorgd door het Abel Tasmankoor uit Sebaldeburen en als afsluiter een zanger met André Hazes repertoire.

 • Werving nieuwe leden en ledenadministratie. We hebben dit jaar 59 nieuwe leden erbij gekregen. Ook zijn veel leden overgestapt naar automatische incasso waardoor het versturen van herinneringen aanzienlijk is beperkt. Nieuwe leden krijgen een boek.

 • Buurtbudget / wijkbudget.

 • Algehele verkeersveiligheid in ons gebied. Onder auspiciën van de gemeente onderzoeken we of we een  trottoir langs de Drachtster Heawei aan kunnen leggen.

 • Overleg andere PB’s waaronder PB Boornbergum-Kortehemmen, PB de Veenhoop en   Goëngahuizen.

 • AED trainingen, onderhoud en Hartslag nu. De voorzitter deelt de locaties van de 3 AED’s aan de leden mee. Met dank aan Margreet Westra die elk jaar op een voortreffelijke wijze de trainingen geeft, de AED’s onderhoudt en ‘Hartslag nu’ voor ons bijhoudt.

 • Fietsroute langs oude monumenten.

 •  Mountainbike-, ruiter- en fietsroutes.

 •  Wandelknooppunten netwerk.

 •  Regelmatig overleg met regio-manager Erik Kort van de gemeente Smallingerland.

 •  Overleg cultuur-historische organisaties Smallingerland.

 •  Vlaggenmasten, (licht)kerstboom en publicatiebord. De kerstboom is tot 3 keer toe opnieuw vernield nadat het hersteld was. Met dank aan de hersteller van de kerstboom, Alfred King. Ook het informatiebord is vernield. Op Smalle Ee stond dit jaar een prachtige grote kerstboom met wel 4000 lichtjes. Een prachtig gezicht.

 •  Gemeentelijk onderhoud.

 •  Website. Er is een nieuwe website in het leven geroepen. Het is nu een kwestie van alles actueel te houden. Mochten de leden iets leuks of iets informatiefs te vertellen hebben voor op de website dan kunnen ze dit mailen aan het bestuur.

 • Glasvezel buitengebied. Totaal heeft 75% zich aangemeld. Eind van dit jaar moet het klaar zijn. Smalle Ee stemde 100% voor het glasvezel, De Wilgen 80% (vanaf Mûntseleane t/m Veenhoop).

 • Bezorgroutes.

 • Subsidies.

 • Turfrace.

 • Vlaggen en boeken. Deze kan je bestellen via onze website.

 • Dorpswapen.

 • Buurtpreventie apps geïnstalleerd op de Nachtlân, Broekfinne, Drachtster Heawei          Hoptunen en de bordjes zijn inmiddels allemaal geplaatst.

 • Nieuwsbrief uitgegeven. Een groot succes en zeer informatief. Redacteur: Oebele Veenstra.

 • Gas-Vermilion.

 • Lief en leed commissie.


Berichtgeving door het bestuur:

Via website: www.pbdewilgen.nl, huis aan huis berichtgeving en mededelingen via de emailadressen werden leden op de hoogte gehouden.


Nieuwjaarsreceptie:

De uitnodiging van de nieuwjaarsreceptie werd huis aan huis verspreid en op de website

vermeld. De receptie vond weer plaats in de ondernemerssociëteit van Drachtster Boys in Buitenstverlaat en werd goed bezocht. De voorzitter meldt dat hij volgend jaar nog meer leden verwacht.


Bestuursleden:

Eric de Beij: Voorzitter/verkoop boeken en vlaggen

Jaap Heideveld: Penningmeester

Koosje Siderius-van den Brug: Secretaris

Simone v.d. Pol: Algemeen bestuurslid

Oebele Veenstra: Algemeen bestuurslid


Na het toelichten van het jaarverslag door de voorzitter Eric de Beij wordt het jaarverslag 2018-2019 van de Vereniging voor het Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat ongewijzigd vastgesteld.


5b)      Vermilion schade en consequenties en gasboringen

Oebele Veenstra krijgt het woord en vertelt dat zijn verhaal een kleine voorzet is wat er na de pauze komt (spreekster Monique Plantinga).

Hij deelt mee dat er schade zich voor heeft gedaan na het seismisch onderzoek van Vermilion. Hij vertelt een technisch verhaal hoe dit onderzoek tot stand is gekomen. Kern: men heeft verkeerde samenstelling van dynamiet gebruikt, waardoor veel schade ontstond. Toen schade procedureel bij Vermilion zelf aangemeld moest worden, is door meerdere leden een beroep gedaan op Plaatselijk Belang. Overleg met toenmalig wethouder Pieter v.d. Zwan en later zijn opvolger Piet de Ruiter leidde tot doorbraak in daarvoor stroeve schade gesprekken. Hij geeft het woord aan de heer S. de Boer die schade aan zijn huis heeft ondervonden. Hij woont op de Trisken 14 in de Wilgen. Om kort te gaan heeft hij verschillende schade experts gehad waar hij het niet mee eens was met de schade compensatie. De ook aanwezige heer G. Kooi had zelfde ervaringen. Uiteindelijk zijn deze zaken met de heer Marinus van Vermilion goed afgehandeld. Hij wil de aanwezigen meegeven dat mocht je schade hebben, je de moed niet moet opgeven. Hij heeft veel hulp gehad van Plaatselijk Belang.

De heer J. Degener haakt hierop in. Hij vertelt dat zijn schade aan zijn huis nog niet is afgehandeld. Ook hij vond de verslagen van de experts niet goed. “Het is de slager die zijn eigen vlees keurt”, zegt hij. Hij voelt zich “gepiepeld” en het is een politiek spel zegt hij. Als hij met Vermilion er niet uitkomt dan maakt hij hier een grotere zaak van. Ook hier zal Plaatselijk Belang hulp verlenen.


De heer O. Veenstra vertelt over de huidige stand van zaken m.b.t. nieuwe gaswinning in onze gemeente. Omdat Vermilion nog niet een nieuw winningsplan had ingediend, koos een opgerichte werkgroep (4 gemeentelijke politici en 4 dorpsbelangen) een petitie aan te bieden aan minister Wiebes: geen nieuwe gasboringen. Dit leverde 1.500 handtekeningen op en op 11 oktober heeft een groep Friezen dit daadwerkelijk aangeboden. Ongeveer twee maanden hierna bleek echter dat Vermilion een aanvraag voor een nieuwe boring had gedaan en dat Minister Wiebes een principe besluit had genomen: akkoord. Op 4 december had de werkgroep zich ontbonden. De leden hebben zich verdeeld onder de nieuwe werkgroep ‘gastransitie’ en Tsjingas, welke stichting het actiematige gedeelte op zich nam. Na de pauze vertelt Monique Plantinga, voorzitter van deze stichting, de stand van zaken


6)         Financieel jaarverslag 2018–2019

Tijdens de jaarvergadering bleken zich veel problemen voor te doen met de laptop van de vereniging. De heer Heideveld verontschuldigt zich hiervoor. Daarom werd dit agendapunt later besproken. De penningmeester, de heer Jaap Heideveld, geeft uitleg over het financiële jaarverslag en geeft een toelichting.

De begroting kon helaas niet geopend worden waardoor de heer J. Heideveld zonder ondersteuning van de sheet begroting het mondeling doorgeeft aan de leden.

Mevrouw S. v.d. Veen vraagt wat onder donaties valt. Dit zijn donaties aan bijvoorbeeld de toneelvereniging en Smelne’s Erfskip.

De heer R. Beintema vraagt of het de volgende keer mogelijk is om de letters op de sheets te vergroten en scherper te maken. De heer Heideveld belooft dit.


Na het beantwoorden van een paar vragen van leden, wordt de heer J. Heideveld, bedankt voor het beheer van de penningen en het uiteenzetten van de begroting.


7)         Verslag kascommissie

De heer L. Schurer deelt mee dat de heer J. Wijma verhinderd is ter vergadering te verschijnen. De heren Schurer en Wijma hebben recentelijk wel de boeken van onze penningmeester gecontroleerd. Ook is een inkijkje gegeven of de bedragen volgens de spreadsheet ook daadwerkelijk bij de bank staan geparkeerd. Namens de kascommissie geen op- en/of aanmerkingen. Het werk is zorgvuldig en uitstekend uitgevoerd.

Aan het Bestuur en de penningmeester in het bijzonder wordt decharge verleend.

De heer L. Schurer treedt af als kascommissie lid en wordt bedankt voor zijn werkzaamheden de afgelopen 2 jaar. Mevrouw S. Abma is bereid zijn plaats in de kascommissie over te nemen, waarvoor dank.


De voorzitter vertelt dat het saldo van het PB steeds elk jaar een beetje hoger uitkomt. Het is een gezonde vereniging en vindt het prettig om zo’n buffer te hebben o.a. met het oog op bijvoorbeeld het aanschaffen van een AED, het onderhoud hiervan en overige calamiteiten.


8)         Buurtbudget

             Als Plaatselijk Belang kunnen we 2 x per jaar hierop aanspraak maken.

Voor 1 april en 1 oktober kan aanspraak gemaakt worden op het buurtbudget. De voorzitter roept iedereen op om ideeën aan te dragen. Het idee moet voor iedereen toegankelijk zijn. Vorig jaar hebben we budget gekregen om een Frans pleintje aan te leggen bij het informatiebord. Ook hebben we een klein budget gekregen voor bloembollen aan het begin van de Sanding. De heer C. van Hooijdonk zal dit laatste verwezenlijken.


De voorzitter refereert nog aan het idee om hufterproof trimtoestellen neer te zetten. Dit is een dure kwestie waarop de heer A. v.d. Goot antwoordt dat ze niet allemaal tegelijk geplaatst hoeven te worden. Het bestuur neemt dit idee weer mee.


De heer P. v.d. Veen oppert het idee om budget te vragen voor bloembollen te weten stinzen (= verwilderende voorjaarsbloemen) in combinatie met het kunstwerk van WOODlandart 2.


De voorzitter zal de ideeën meenemen naar de eerstvolgende bestuursvergadering.


  9)       Bestuurswisseling

Mevrouw Simone v.d. Pol treedt af als algemeen bestuurslid na 1 jaar in het bestuur te hebben gezeten. De voorzitter bedankt haar, voor haar inbreng en betrokkenheid in het bestuur en overhandigt haar een bloemetje.

Omdat in het verleden is afgesproken een oneven aantal bestuursleden te willen hebben wegens een eventuele stemming, en de vrouwen/mannen verhouding intact wil houden, stelt het bestuur voor om met mevrouw Zahraa Al-daraaj deze ontstane vacature in te vullen. Vervolgens stelt zij zich aan de vergadering voor en vertelt iets over zichzelf.

Met instemming van de leden van de Vereniging voor het Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat wordt mevrouw Zahraa Aldaraaj benoemd tot algemeen bestuurslid van deze vereniging.


10)       Rondvraag

Tijdens de rondvraag zijn de onderstaande vragen gesteld of opmerkingen geplaatst:


 1. De heer A. v.d. Goot: Deelt mee dat van de Jeu de boules baan in de Sanding te weinig gebruik wordt gemaakt. Middels zijn opmerking heeft dit binnen onze vereniging nu aandacht gekregen. De voorzitter nodigt de heer V.d. Goot uit om een Jeu de Boules competitie te organiseren en dat hij dan ook een team meebrengt voor deze competitie.


 1. De heer R. Beintema: Hij constateert dat er minder vogels en wild te zien is. De voorzitter haakt hierop in en vertelt dat er op veel op vossen wordt gejaagd. De Fûgelwacht doet goed werk. Voorzitter Kooi van de Fûgelwacht (tevens lid van onze vereniging) zit in de zaal. Gelukkig is de kolonie zwarte sterns nog aanwezig in Smalle Ee. De heer Degener deelt mee dat de grondeigenaren zelf mogen beslissen of ze jagers toelaten of niet. Hij vindt daarom wel dat jagers bij een slechte hazenstand daar wel rekening mee moeten houden. De terugloop van hazen en wild is ook te wijten aan de predatoren en de bedrijfsvoering van boeren. De heren C. van Hooijdonk en R. Beintema vertellen hun mening hierover. Mevrouw S. v.d. Veen deelt mee dat ze nog 3 reeën ziet. Een stuk minder dan dat het was. Er worden veel muskusratten gevangen. De heer C. van Hooijdonk meldt dat op Broekfinne 39 een bedrijf Plaagdierenbeheer gevestigd is. Telefoonnummer is verkrijgbaar bij PB.


 1. Mevrouw A. Muurling: Constateert dat er alleen een belbus is in Smalle Ee. Er wordt haar meegedeeld dat door De Wilgen (richting de Drachtster Vaart) een gewone lijnbus rijdt.


 1. De heer C. Bolt: Hij merkt op dat wanneer een bewoner problemen heeft dat je je bij iedere partij kan aanmelden om dit probleem kenbaar te maken. Ook bij ‘het plein’ (iedere vergaderdag van de Raad) heb je vrije inspraak.


 1. De heer E. Abels: Is nieuw lid en woont met zijn familie sinds een paar weken in Smalle Ee op de Kleasterkampen 8 waar vroeger de fam. Veenje sr. woonden.


 1. De heer J. Degener: Refereert aan het voorstel van de heer A. v.d. Goot dat na het spelen van Jeu de boules, de spelers naar de Kloosterheuvel kunnen gaan om het doolhof gemaakt door Heleen Fluitman te bezoeken.


11)       Sluiting

De voorzitter E. de Beij sluit de vergadering om 22.00 uur en geeft het woord aan mevrouw Monique Plantinga, voorzitter van de Stichting Tsjingas over de stand van zaken  gaswinning in onze dorpsomgeving.Nieuwste artikelen