Algemene ledenvergadering 2023

Datum van het evenement

11 april 2023

11 april 2023

Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang

tijdstip: 20:00 uur

plaats: 't Bynt in Boornbergum

AGENDA:

1)         Opening

2)         Vaststellen agenda

3)         Mededelingen van het bestuur

4)         Vaststellen verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 19 april 2022

5)         Jaarverslag 2022-2023

6)         Financieel jaarverslag 2022–2023

7)         Verslag kascommissie en begroting

8)         Bestuursverkiezing

            - Koosje Siderius-van der Brug treedt af, voorstel nieuw bestuurslid Sigrid Loonstra

            - Schema van aftreden

9)         Besteding budget aanmeldingen glasvezel

10)       Updates commissies

                        - Doarpen yn ’t Grien

                        - Bloeizone

                        - Energie Transitie Coöperatie

                        - Feestcommissie – uitkomst enquête

11)       Rondvraag

12)       Gastsprekers:

                        - Dhr. Jochum Dijkstra over de Kloosterheuvel in de Wilgen

                        - Landschapsbeheer : Dennis Worst en Gerrit Tuinstra over DYG project “aanschaf    

                         plantmateriaal particulieren”

13)       Sluiting vergadering

verslag algemene ledenvergadering d.d. 19 april 2022