Algemene ledenvergadering 2020

Datum van het evenement

1 april 2020

Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang

Aan: Leden van de vereniging voor het Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat.

Datum: Op woensdag 1 april 2020.

Plaats: In dorpshuis It Bynt , Westerbuorren 1 in Boornbergum.

Aanvang: Om 20.00 uur.

1) Opening

2) Vaststellen agenda

3) Mededelingen van het Bestuur

4) Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 3 april 2019

5) Jaarverslag 2019-2020

6) Financieel jaarverslag 2019-2020

7) Verslag kascommissie en begroting

8) Buurtbudget

9) Bestuurswisseling

- Aftredend penningmeester Jaap Heideveld.

Het bestuur draagt mevrouw B. King voor als zijn opvolger.

10) Rondvraag

11) Sluiting

PAUZE

Na de pauze vertelt Kim Assen over:

“Smallingerland, European City of Sport 2020”

Algemene ledenvergadering