Toekomst Hege Warren

Met de Hege Warren kan het meer kanten op

Oudega - Onder water zetten, er een nieuwe vaarweg in maken, zo houden als het nu is, dat zijn op het eerste gezicht de belangrijkste opties waar de provincie Fryslân later dit jaar een keuze uit moet maken, als het gaat om de toekomst van de polder de Hege Warren ten zuiden van de Alde Feanen.

Maar er (deels) zonnepanelen op plaatsen is ook een mogelijkheid, oppert Hans Valk van Wetterskip Fryslân. "Daarmee zou je de kosten van andere maatregelen wellicht (deels) kunnen terugverdienen. Wil je ook weidevogels behouden op de Hege Warren, dan kun je de zonnepanelen misschien daar plaatsen, waar weinig weidevogels broeden." Voor die weidevogels is bestuurslid en nazorger van Vogelwacht Oudega (Sm.) e.o. Bouke de Bruin een warm pleitbezorger. "Mar dêr lês of hear ik neat oer, it belang fan de greidefûgels. Wylst op de leger lizzende stikken lân fan dizze polder de greidefûgels, de skriezen yn it bysûnder, it hiel goed dogge!" Hij baseert zich op recente 'alarmtellingen', verricht door Vogelwacht Oudega. 

Een heel andere mogelijke toekomst voor de Hege Warren is het onder water zetten, al dan niet in combinatie met een nieuwe vaarweg voor vrachtschepen vanaf het Prinses Margrietkanaal richting Drachten vice-versa. Oebele Veenstra en Koosje Siderius, beiden bestuurslid van Plaatselijk Belang De Wilgen/Smalle Ee en Buitenstvallaat, pleiten voor meer water ten behoeve van de watersport, bijvoorbeeld ten zuiden van Oudega en ten zuiden van Opeinde. "Want it tal minsken mei in boatsje nimt yn Drachten en De Pein ta", constateert en verwacht Veenstra.

Het woord is binnenkort aan de privinciale politici, die mogelijk eind oktober een definitief besluit nemen. Bron: Weekblad Actief (woensdag 29 mei 2019)

Nieuwste artikelen