PLAATSELIJK BELANG DE WILGEN, SMALLE EE EN BUITENSTVALLAAT

voor contact: info@pbdewilgen.nl

Vogelwacht De Wilgen-Smalle Ee- Boornbergum

Vorig jaar heeft Wiebe Terpstra verslag gedaan van de ontwikkeling van de vogelstand in ons weide-gebied.
Hij heeft dit gedaan vanuit zijn functie als secretaris van onze plaatselijke Vogelwacht en als vertegenwoordiger van de Skriezekrite in ons gebied.

De Skriezekrite is een samen-werkingsproject van natuurminnende partijen waarbij overheid, boeren en natuurverenigingen nauw zijn betrokken om een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen in de weidegebieden in Fryslân.
Wiebe heeft te kennen gegeven zijn termijn als secretaris niet langer te willen verlengen en ook is hij teruggetreden uit de Skriezekrite.
We bedanken hem voor zijn grote inzet voor het belang van de weidevogels de afgelopen jaren, want de laatste partij heeft het niet makkelijk.
Ons bestuur bestaat nu uit Gerk Kooi (voorzitter), Jan Willem Pietersma (penningmeester), Jan de Boer, Ultsje Hosper (tevens namens Skriezekrite in ons gebied) en Haiko van der Werff (nazorg functionaris tevens vanuit Vogelwacht Drachten-Beetsterzwaag).
Vogelwacht en Skriezekrite zetten hun samenwerking voort.

Op dit moment kan nog niet veel gezegd worden over de broedresultaten, die de laatste jaren een neerwaartse trend hebben laten zien.
Opgemerkt moet worden dat de verhoging van de waterstand op de Butendiken Smalle Ee een enorme aantrekkingskracht heeft op de Kievit, Tureluur, Grutto en andere steltlopers.
Er zijn dit voorjaar ook doortrekkende Kemphanen gezien. De lang aanhoudende koude heeft ervoor gezorgd dat het aaisykjen weinig of niets heeft opgeleverd omdat de Kievit niet aan de leg toekwam.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, het is 4 mei, is het een drukte van belang in de wei.
We moeten er voor 2013 dus maar het beste van hopen, daar kom ik later in de Bining wel op terug als de nazorgers hun resultaten hebben kunnen laten zien. Behalve de weidevogels gaat de aandacht ook uit naar andere soorten waarvoor onze omgeving aantrekkelijk is.

Bijzonder is de kolonie van Zwarte Sterns (Blaustirns) in de ondiepe en door riet en oeverplanten omgeven delen van de Smalle Ee. Een dicht oppervlaktedek van waterplanten is belangrijk om deze vogels in staat te stellen hun nest te bouwen. Om daarbij een handje te helpen zorgen Serge Smit en Jelle Bekkema ervoor dat speciale vlotjes worden aangelegd en onderhouden. Vorig jaar is het tot 23 broedresultaten gekomen.
Er is sprake van enige achteruitgang, hetgeen in de vorige Bining door Wiebe Terpstra is uiteengezet. Er is wat verstoring geweest door andere watervogels die van de vlotjes gebruik maken om wat te relaxen.

Een van de bijkomende redenen zou kunnen zijn de concurrentie uit andere gebieden in onze omgeving die door It Fryske Gea aantrekkelijke zijn gemaakt zoals It Kobbelân, waar zich een kolonie Blaustirns gunstig ontwikkelt. Let op dit snelle ranke blauwzwarte vissertje als u toevallig op het water bent bij Smalle Ee of langs de Butendiken kuiert! Ook de zwaluwen zijn laat dit jaar.

We zijn benieuwd of dit ook invloed heeft op de broedresultaten.

Het voorjaar begon in 2012 ook laat en dat heeft toen zeker invloed gehad. Het moet niet vaker zo raar gaan want dan zal de vogelwereld om ons heen zich zeker moeten gaan aanpassen.

De landelijke vogelwaarneemorganisatie SOVON doet voor veel soorten de tellingen. We proberen contact op te nemen met SOVON om te kijken of we resultaten in ons gebied kunnen vergelijken met de SOVON resultaten.

Tenslotte moet genoemd worden het beheer en onderhoud van zo’n 50 nestkasten door onze leden.
Ook daarvan hoop ik de resultaten van 2013 in een volgende Bining aan u te kunnen tonen.

Voor verdere informatie kan u terecht bij onze website www.defugelwacht.nl .

Webmaster is de penningmeester Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


John Degener, secretaris, 4 mei, Smalle Ee